دانشگاههاي ترکیه مورد تاييد وزارت بهداشت
اسامي دانشگاههاي مورد تاييد (قابل ارزشيابي)

براساس مصوبات يكصد و هشتاد و هشتمين جلسه شوراي عالي ارزشيابي مورخ 15/11/90 ، 1000 دانشگاه برتر در رتبه‌بندي QS و 500 دانشگاه برتر در رتبه‌بندي شانگهاي و 500 دانشگاه برتر در رتبه‌بندي times در فهرست دانشگاههاي معتبر وزارت متبوع قرار گرفت. تذكر 1: مواردي كه در ليست‌هاي مذكور موجود بوده، ليكن قبلاً براساس مصوبات شورايعالي ارزشيابي از ليست دانشگاههاي مورد تاييد وزارت متبوع خارج گرديده است، قابل ارزشيابي نمي‌باشند. تذكر2: دانشگاههاي موجود درليست وزارت متبوع و رتبه بندي فوق، صرفا در كشور اصلي مورد تاييد بوده و شعبات اين دانشگاهها در ساير كشورها قابل ارزشيابي نمي‌باشد. تذكر3: جهت ارزشيابي مدارك تحصيلي خارج از كشور، علاوه بر مورد تاييد بودن دانشگاه، رعايت ضوابط آيين نامه ارزشيابي مدارك (قابل دسترسي در قسمت آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مركز) الزامي مي‌باشد. براساس مصوبات شورايعالي ارزشيابي مورخ 20/9/90 دوره‌هاي كارشناسي ارشد صرفاً By Research قابل ارزشيابي نمي‌باشند.

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور تركيه
دانشگاه استانبول Istanbul University
دانشگاه حاجت تپه Hacettepe University
دانشگاه آناتولي Anadolu (Anatolia) University
دانشگاه کوچ Koc Unıversıty
دانشگاه سابانجی Sabanci University
دانشگاه بوغازیچی Bogazici University
دانشگاه آتیلیم Atilim University
دانشگاه توب TOBB University
دانشگاه مدیترانه شرقی Eastern Mediterranean University
دانشگاه خاورميانه آنكارا Middle East University
دانشگاه بیلکنت Bilkent University
انستیتو تکنولوژی ازمیر Izmir Institute of Technology