دکتر رضا فتحی
دکتری تخصصی فیزیولوژِی پزشکی
دانشکده پزشکی دانشگاه مارمارا

 دکتر پریسا فتحی

سمت : مدیر موسسه
دکتری اقتصاد توسعه بین الملل از دانشگاه آتاترک

 مهندس حامد دهقان

سمت : مدیر امور اداری و امتحانات
کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه سلجوک

دکتر سمیه دهقان

سمت : مدرس تومر و Gre
دکتری مهندسی کامپیوتر از دانشگاه یلدیز تکنیک استانبول

ا